Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Monthly Archives: June 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
και ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
η οποία θα πραγματοποιηθεί

την  Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00

στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία

               Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Γεωπονίας                                                                                 Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

                      κ. Αθανάσιος Σφουγγάρης                                                                                                                            κ.   Νικόλαος Παπαδόπουλος                                                            

                      Αναπληρωτής Καθηγητής                                                                                                                                                Καθηγητής

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

19:00 Χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιο Σφουγγάρη και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο.

19:10 «Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Γεωπονικές Επιστήμες: Απαιτήσεις – Προσδοκίες».
Εισηγητές: Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Βόλου
κ. Λάμπρος Κωνσταντίνος και Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας κ. Σοφολόγης Δημήτριος.

19:30 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, Καθηγητής κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.

19:40 Κατεύθυνση Ι : «Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων», Καθηγητής κ. Αβραάμ Χα.

19:50 Κατεύθυνση ΙΙ: «Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον», Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Νάνος.

20:00 Κατεύθυνση ΙΙΙ: «Φυτιατρική και Περιβάλλον», Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρήστος Αθανασίου.

20:10 Κατεύθυνση ΙV: «Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων», Καθηγήτρια κα. Ανθούλα Δημήρκου.

20:20 Κατεύθυνση V: «Διαχείριση Περιβάλλοντος», Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Σφουγγάρης.

20:30 Συζήτηση επί των παραπάνω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», τουΤμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, διάρκειας 2 (δύο) εξαμήνων (πλήρους φοίτησης) ή 4 (τεσσάρων) εξαμήνων (μερικής φοίτησης), στις κατευθύνσεις:

 1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων
 2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον
 3. Φυτιατρική και Περιβάλλον
 4. Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 5. Διαχείριση Περιβάλλοντος

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι (6,00). Επίσης πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50) και μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

Tα δίδακτρα του Π.Μ.Σ., για τον κύκλο πλήρους παρακολούθησης ανέρχονται σε 1.000 Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και 1.000 Ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο (συνολικό κόστος 2.000 Ευρώ). Για τον κύκλο μερικής παρακολούθησης τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1000 Ευρώ για το πρώτο έτος σπουδών και 1.000 Ευρώ για το δεύτερο έτος (συνολικό κόστος 2.000 Ευρώ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π. (χορηγείται από τη Γραμματεία).
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας (νομίμως επικυρωμένο).
 3. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους) (νομίμως επικυρωμένο).
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
 6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.
 7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
 8. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π. ή θα προσκομισθούν από τουςυποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιολογητικά Υποβολής στα:

Τηλέφωνα: 24210 93006, 24210 93112, FAX: 24210 93112.

Ιστοσελίδα: http://agrograd.agr.uth.gr

Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Μαγνησία

E-mail: aeiforospost@agr.uth.gr

 

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει από 16 Ιουνίου έως – 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση – πρόσκληση 2014 – 2015

Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

 

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης

 


Επισυναπτόμενο αρχείο: Ανακοίνωση – πρόσκληση 2014 – 2015


ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ  Π.Μ.Σ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής του Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος  γνωστοποιεί  την Ετήσια Συνάντηση διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών  του Προγράμματος που θα λάβει χώρα στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Η συνάντηση των φοιτητών  με τους διδάσκοντες στοχεύει στην παροχή συμβουλών για την αρτιότερη εκτέλεση, συγγραφή και παρουσίαση της  μεταπτυχιακής διατριβής των φοιτητών καθώς και στο γενικότερο σχολιασμό των σχετικών ερευνητικών αντικειμένων.

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Μενού
Ημερολόγιο
June 2014
M T W T F S S
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Αρχείο
Κατηγορίες