Εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφίου , να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν όλα μαζί στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στο κτίριο του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οδό Φυτόκου , Τ.Κ. 38446 Ν. Ιωνία Μαγνησίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)
2. Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένο)
4. Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επικυρωμένο)
5. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
6. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον 2)
7. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (επικυρωμένο)