Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  απασχολεί τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και επιστήμονες κύρους, η επιλογή των οποίων θα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του νόμου 2083/92.
Καθένα από τα άτομα αυτά,απασχολούνται στη διδασκαλία μέρους ή του συνόλου της διδακτέας ύλη ενός μαθήματος του προγράμματος σπουδών, σε σεμινάρια και διδασκαλία και στην επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.