Προκήρυξη – Ανακοίνωση

 

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 2 (δύο) εξάμηνα (για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης) ή 4 (τέσσερα) εξάμηνα (για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον κύκλο μερικής φοίτησης). Προσφέρονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με Έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων
 2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον
 3. Φυτιατρική και Περιβάλλον
 4. Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 5. Διαχείριση Περιβάλλοντος

Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2017-2018 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εβδομήντα πέντε (75) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες (15 ανά κατεύθυνση). Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2017-2018 στο ποσό των 2.000 ευρώ* συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά.

(*500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης που χρονικά αντιστοιχεί σε 4 εξάμηνα σπουδών και 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης που χρονικά αντιστοιχεί σε 2 εξάμηνα σπουδών).

Κατηγορίες Πτυχιούχων που Μπορούν να Υποβάλουν Αίτηση

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι (6,00). Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50) και μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.

 

Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

 α) Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας  (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραμματεία).
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
 7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
 8. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.

β) Σύστημα Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

Ημερομηνίες Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 5 Ιουνίου 2017 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

 

Διεύθυνση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeiforospost@agr.uth.gr

Ιστοσελίδα:  http://agrograd.agr.uth.gr

Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93006 , 24210 93112, Fax: 24210 93112

Ομιλίες Διακεκριμένων Επιστημόνων στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών


«The Evolution of Control Strategies in a Traditional Crop: Economy and Policy as Drivers of Olive Fly Control». Αυτός είναι ο τίτλος της διάλεξης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ομιλητή τον Ερευνητή του Τμήματος Εντομολογίας του Οργανισμού Αγροτικής Έρευνας του Ισραήλ, κ. David Nestel. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Φυτόκο), θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ.: 24210 93006 & 24210 93112, e-mail: aeiforospost@agr.uth.gr 

Διαφάνεια1

Λειτουργικά Τρόφιμα και Υγεία: Αλήθειες-Μύθοι και Προκλήσεις για τη Βιομηχανία Τροφίμων

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διάλεξη με τίτλο«Λειτουργικά Τρόφιμα και Υγεία: Αλήθειες – Μύθοι και Προκλήσεις για τη Βιομηχανία Τροφίμων» με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη, Καθηγητή του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε και η φοιτήτρια του Π.Μ.Σ., κα Λιάβα Βασιλική, η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την εισαγωγή της το ακαδ. έτος 2016-2017. Το βραβείο συνοδεύεται και από υποτροφία ύψους 500 ευρώ η οποία χορηγείται με τη μορφή απαλλαγής από μέρος των διδάκτρων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό:

 

20170215_150557  20170215_150744  20170215_151126  20170215_15562120170215_151103 20170215_151541

 

Ομιλίες Διακεκριμένων Επιστημόνων στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

«Λειτουργικά Τρόφιμα και Υγεία: Αλήθειες – Μύθοι και Προκλήσεις για τη Βιομηχανία Τροφίμων». Αυτός είναι ο τίτλος της διάλεξης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουάριου 2017  και ώρα 15:00 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη, Καθηγητή του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων – Χημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Φυτόκο), θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Αφίσα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Barilla

Την  Τετάρτη 25/1/2017 οι φοιτητές/ήτριες του Π.Μ.Σ. πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Barilla (Α” Βιομηχανική Περιοχή Βόλου).

 

20170125_151313

Διάλεξη «Conservation of Biological Diversity in the Botanical Gardens of Russia»


Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με τίτλο «Conservation of Biological Diversity in the Botanical Gardens of Russia» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ομιλητές τους κκ. Demidov A., Διευθυντή του Βοτανικού Κήπου της Μόσχας και Potapova S., Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Βοτανικού Κήπου της Μόσχας. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής (Φυτόκο), θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.Στοιχεία Επικοινωνίαςτηλ .: 24210 93006 & 24210 93112, e-mail: aeiforospost@agr.uth.gr   

 

afisa

Εκδήλωση Υποδοχής    

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» με ακαδ. έτος εισαγωγής το 2016-2017.

 

img_2371   OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Επιτυχόντες/ούσες στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Για να δείτε τη λίστα των επιτυχόντων/ούσών στο Π.Μ.Σ. πατήστε  εδώ…

 

 

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εργοστάσιο της Syngenta Hellas AEBE (Οινόφυτα Βοιωτίας) στην οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και τους πειραματικούς αγρούς του. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό:

20160609_10281620160609_11091020160609_110440 (2)20160609_102822