Οι υποψήφιοι/ές για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες 12:30-14:30 (αίθουσα Ο3). Οι έχοντες/ουσες  αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2), καθώς και οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την εν λόγω εξέταση.