Εγγραφές Επιτυχόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων/ούσών για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 6/10/2014 έως την Παρασκευή 10/10/2014 και ώρες 10:00-14:00 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

1)Παράβολο Εγγραφής

Χρειάζεται να κατατεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK το ποσό των 500,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο μερικής φοίτησης και το ποσό των 1000,00 ευρώ για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν τον κύκλο πλήρους φοίτησης στον εξής λογαριασμό:
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020927
Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου 4739
Το πρωτότυπο καταθετήριο στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2) Επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης

3) 2 Φωτογραφίες ταυτότητας